Լուրեր Հայաստանից եւ Սփյուռքից, News from Armenia and Diaspora, Новости Армении и Диаспоры - Նոյյան Տապան
Ընտրել տարին
Արեւմտյան Հայաստանի հայերի եւ Արեւմտյան Հայաստանի իրավունքների պաշտպանության իրավական-քաղաքական միասնական փաթեթ

Ժողովածուն ներկայացնում է Հայկական Հարցի վերջնական կարգավորման, Արեւմտյան Հայաստանի հայերի իրավունքների պաշտպանության, ինչպես նաեւ Հայաստանի նկատմամբ հայության իրավունքների պաշտպանության իրավական–քաղաքական փաթեթը, դրան մաս կազմող հռչակագրերն ու հրամանագրերը, որոշումներն ու հայտարարությունները: 6–րդ լրամշակված հրատարակությունը պարունակում է նոր կարեւոր փաստաթղթեր, որոնք զետեղված են ժողովածուի բոլոր գլուխներում


Լարիսա Գևորգյան. Հավատարիմ՝ ինքնությանը
Գրքում հնարավորինս ամբողջացված է Ավետարանական եկեղեցու առաջնորդ Ռընե Լևոնյանի՝ Սփյուռքում, ինչպես նաև Հայաստանում, տասնամյակներ շարունակ ծավալած գործունեության կարևորագույն բնագավառների լուսաբանումը: Նյութը կհետաքրքրի այն ընթերցողներին, ովքեր հավուր պատշաճի արժևորում են հավատարմությունը՝ հայեցի ինքնությանը:
 

Վահե Կարապետյան. «Կամք, որ հայինն է»

Գիրքը ցեղասպանությունից մազապուրծ հայերի շառավիղներից մեկի ինքնաճանաչման ճանապարհն է: Սփյուռքում բնակվող, բայց Հայրենիքով ապրող հայի ձայնն է, որն արձագանք է աղերսում համազգային խնդիրներում


Վլադիմիր Պետրոսյան. Ստեփան Շահումյան. նրա կյանքի պատմությունը
Եր.:  «Նոյյան տապան»., 2013 թ.: 
Հատոր 1.-  556 էջ: 
 
Գիրքը նվիրված է հայ ժողովրդի արժանավոր զավակ 
Ստեփան Շահումյանի կյանքին ու գործունեությանը: 
 

Ուրախ թվեր

“Ուրախ թվեր” գրքույկի միջոցով մեր փոքրիկն իր առաջին փորձն է  կատարում բազմակողմանի ուսումնասիրելու յուրաքանչյուր թիվը: 

“Ճստիկ-պստիկ”-ը  “Նոյյան Տապան”-ի  նոր նախագիծն է՝ ուղղված մանուկներին: 


Единый политико-правовой пакет о защите прав армян Западной Армении и Западной Армении
В сборнике представлен единый политико–правовой пакет по окончательному решению Армянского Вопроса, защите прав армян Западной Армении, а также защите прав армянского народа в отношении к Армении, включающий тексты деклараций, указов, решений и заявлений. 2–е дополненное издание содержит новые важные документы, которые отражены во всех четырех главах сборника. 

Սուրեն Հարությունյան. Անցյալի ու ներկայի մասին

 

Ս. Գ. Հա րությունյա նը հասարակական-քաղաքական և պետա կան գործիչ է, դիվանագետ: Եղել է ՀամԼԿԵՄ Կենտկոմի քարտուղար, ԽՄԿԿ Կենտկոմի ապարատի սեկտորի վարիչ, Հայկական ԽՍՀ Նախարարների խորհրդի նախագահի առաջին տեղակալ, Հայաստանի կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղար, ԽՍՀՄ ժողովրդա կան պատգամավոր, ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի անդամ: Ավելի ուշ զբաղեցրել է տարբեր դիվանագիտական պաշտոններ, այդ թվում լինելով ԽՍՀՄ գլխավոր հյուպատոս Մարոկկոյում, Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Բելառու սի Հանրապետությունում: Ներկայումս զբաղվում է հասարակական, հրապարակախոսական և գիտական գործունեությամբ:
 
 

Օլգա Սարգսյան. Քիմիա

Ձեռնարկ բուհի դիմորդների, նախապատրաստական բաժինների սովորողների և ավագ դպրոցի աշակերտների համար

Սարգսյան Օ. Քիմիա: Ձեռնարկ բուհի դիմորդների, նախապատրաստական բաժինների սովորողների և ավագ դպրոցի աշակերտների համար/ Օ.Սարգսյան.-Եր.: ՆՏ Հոլդինգ, 2016.- 572էջ: 

A Common Set of Legal and Political documents of Armenians of Western Armenia and Protection of rights of Western Armenia
A Common Set of Legal and Political documents of Armenians of Western Armenia and Protection of rights of Western Armenia. Yerevan, Noyan Tapan, 2016, 100 pages. This edition presents the final settlement of the Armenian Question, the protection of rights of Armenians in Western Armenia, as well as the key set of core section on legal and political documents for protection of Armenians rights towards Armenia, which forms part of the declarations and decrees, resolutions and statements. The 2nd revised edition consists of new important documents, which are included in all 4 CHAPTERs of this edition.

Маркарян В.Р.

Основы перспективного коммуникативного планирования в пространственно-локализованных социально – экономических системах


Հայաստանի սոցիալ-տնտասական զարգացման ռազմավարությունը
Այս աշխատանքում ներկայացված են «Ազգային էկոնոմիկայի սոցիալ-տնտասական զարգացման ռազմավարությունը (ՀՀ-ի օրինակով)» թեմայով դոկտորական ատենախոսության հակիրճ թեզիսները:
 
Հեղինակը շնորհակալություն է հայտնում ատենախոսության գիտական խորհրդատու, ՌԴԱԱ ակադեմիկոս, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր Ա. Աղանբեգյանին, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, պրոֆեսոր Ժ. Միքայելյանին, փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու Տ. Հարությունյանին եւ «Նոյյան տապան» Լրատվական-վերլուծական կենտրոնի գլխավոր խմբագիր Գ. Առաքելյանին` ստեղծագործական համագործակցության համար: