Օքսֆորդում (Անգլիա) հրավիրվել է «Հիշել հանուն ապագայի» թեմայով միջազգային գիտական նստաշրջան, որտեղ բազմիցս հիշատակվել է հայոց ցեղասպանությունը

  • -- ::   | Arménie  |  

Օքսֆորդում(Անգլիա) հրավիրվել է«Հիշելհանունապագայի»

թեմայովմիջազգայինգիտականնստաշրջան, որտեղբազմիցսհիշատակվել էհայոցցեղասպանությունը

  -