ԽՍՀՄ Ժողկոմխորհրդի որոշումը արտասահմանյան հայերի հայրենադարձություն կազմակերպելու մասին:


21-10-1945   | Հայաստան  |  

ԽՍՀՄԺողկոմխորհրդիորոշումըարտասահմանյանհայերիհայրենադարձությունկազմակերպելումասին: Լուրեր Հայաստանից եւ Սփիւռքից - Նոյեան Տապան