Կբարձրանա մատուցվող ծառայությունների որակը

24-11-2011 13:59:26   | Հայաստան  |  Տնտեսութիւն
Նոյեմբերի24-իկառավարությաննիստումկառավարություննիրերկուորոշմամբ փոփոխություններեւ լրացումներէկատարելնախկինումընդունածերկուորոշումներում, որոնքկանոնակարգումենմարդատարտաքսիավտոմոբիլներով եւ ընդհանուրօգտագործմանուղեւորատարավտոմոբիլայինտրանսպորտովուղեւորափոխադրմանկազմակերպումը։ ԸստկառավարությանՏեղեկատվությանեւհասարակայնության հետկապերիվարչությանհաղորդագրության, փաստաթղթերիընդունմաննպատակնէոլորտումկանխելապօրինիգործունեությունը, տնտեսվարողներիհամարստեղծելհավասարօրենսդրականդաշտ, բացառելառանց սակաչափիչիկամանսարքսակաչափիչովգործունեությանիրականացումը, ինչպեսնաեւարձանագրելկանոնավորփոխադրումներիկազմակերպմանոլորտներգրավվածտրանսպորտայինմիջոցներիքանակականփոփոխությունները։Ակնկալվումէ, որայդամենիշնորհիվկբարձրանամարդատարտաքսիավտոմոբիլներովմատուցվողծառայություններիորակը, ոլորտումկապահովվիկանոնակարգված, թափանցիկեւվերահսկելիգործունեություն։ Գործադիրըփոփոխություններէկատարելիրավելիվաղընդունածորոշումներիցեւսմեկում։Այնբխումէբիզնեսմիջավայրիբարելավմանանհրաժեշտությունիցեւնպատակունիվերանայելտնտեսվարող սուբյեկտներիհամարկնիքունենալուպարտադիրպահանջը։Որոշումընաեւկնպաստիմիշարքփաստաթղթեր, օրինակ՝ որոշակիարտոնագրեր, էլեկտրոնայինեղանակովստանալուպրակտիկայիարմատավորմանը։ ԿառավարությունըհավանությունէտվելՀՀհիմնականտարանցիկմայրուղիներիվերակառուցմանհայեցակարգին, որիհիմնականնպատակնէնորացնելՀայաստանիկենտրոնըՎրաստանիհետկապողտարանցիկմայրուղիները։Դրահամարանհրաժեշտկլինի4-5 տարիժամանակ եւ 80-100 մլրդդրամծախս, որըկատարվելուէմիջազգայինֆինանսականկազմակերպություններիօժանդակությամբ, պետական- մասնավորգործընկերությանմիջոցներով, պետբյուջեիհամաֆինանսավորմամբ։ԳործադիրըհաստատելէՀամաշխարհայինբանկիկողմիցֆինանսավորվողկենսականնշանակությանճանապարհներիբարելավմաներկրորդլրացուցիչֆինանսավորմանծրագրովԴդմաշեն- Զովաբեր- Հրազդանճանապարհայինհատվածինորոգմանմիջազգայինբացմրցույթիարդյունքըավելիքան581 մլնդրամպայմանագրայինարժեքով՝հաղթողճանաչելով«Բլեսկ» ՍՊԸ-ն։Աշխատանքընախատեսվածէավարտելմինչեւ 2012թ. սեպտեմբերամիսը։ ԻրերկուորոշմամբկառավարությունըփոփոխելէՀՀպետականքոլեջիեւպետականարհեստագործականուսումնարանիկանոնադրությունները` սահմանելով, որքոլեջիգործունեությանհիմնականառարկանմիջինմասնագիտական, իսկարհեստագործականուսումնարանինը` նախնականմասնագիտական(արհեստագործական) հիմնականեւլրացուցիչկրթականծրագրերիիրականացումնէ։
 


  -   Տնտեսութիւն
Լուրեր Հայաստանից եւ Սփիւռքից - Նոյեան Տապան

Կարդացել են 160 անգամ
Noyan Tapan - Նոյյան տապան
Facebook Group · 3 365 անդամ
Միանալ խմբին